VANLIGA FRÅGOR

Frågor om någon produkt? Få svaren direkt här: VANLIGA FRÅGOR & SVAR
Hittade du inte just din fråga-&-svar? Ställ den här. Frågor besvaras Må-Fre mellan 08-16.

 

Skriv din fråga här

Vårt eget varumärke med ett komplett sortiment produkter för pool, spa, rengöring, sanering, ytbehandling, underhåll och uppfräschning – inne som ute

Ordlista

Vet du vad fritt klor innebär? Brom? Filtermedia? Varje specialområde har sina särskilda uttryck, poolvård är inget undantag. Inom poolvård finns många ord, uttryck och begrepp som man inte behöver använda till vardags. Men som är bra att känna till då man vill diskutera eller prata om det som är bäst för vattnet i poolen. I den här ordlistan får du förklaringar till de vanligaste begreppen och uttrycken.

Aggressivt vatten: en beskrivning av obalanserat vatten som är för mjukt eller för surt.

Alger: mikroskopiska encelliga organismer som trivs i solljus. De kan finnas på växter, i luften och i jorden. De sprids med vind, badande, regn, damm osv. De förökar sig snabbt i solsken och vid temperaturer över 10°C och färgar poolen grön. Algerna leder till kraftigt ökat klorbehov, stör filtrering och skapar dålig lukt.

Alkalinitet: Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av hydroniumjoner utan att reagera med en kraftig pH-säkning, det vill säga ett mått på vattnets buffertkapacitet. Idealvärdet för total alkalinitet är 80-120 ppm. Om vattnets pH-värde ligger rätt, behöver man inte bekymra sig om värdet på vattnets alkalinitet.

Algmedel: kemiska medel som förhindrar algblomning.

Bakterier: osynliga, encelliga mikroorganismer som kan vara hälsovådliga.

Bevarar Klor: en produkt från Nitor Pool som stabiliserar kloret i vattnet genom att skydda det mot UV-ljus.

Brom: ett desinficeringsmedel som används som alternativ till klor för poolvattendesinficering.

Bundet klor: klor som är bundet till kväveföroreningar i vattnet i form av kloraminer.

Chockbehandling: upp till 5 gånger normaldos av desinficeringsmedel för att utrota alger och andra föroreningar i poolen.

Filter: en anordning för mekanisk vattenrening. Vattnet passerar genom ett filtermedia varvid smutspartiklar avskiljs ur vattnet.

Filtermedia: materialet som fångar smutsen i ett filter.

Flockning: binder små smutspartiklar till större flockar som därefter lätt fastnar i filtret.

Flockningsmedel: kemiska medel som hjälper till att bilda flockar i vattnet så att smutsen kan fastna i filtret.

Fritt klor (också kallat kloröverskott): den mängd klor som finns kvar i vattnet efter att bakterier, alger och andra föroreningar har neutraliserats. Rekommenderad mängd fritt klor är 0,6-1,5 ppm.

Hårt vatten: vatten med högt innehåll av kalk- och magnesiumsalter.

Kloraminer: kemiska föreningar som bildas mellan klor och kvävehaltiga föroreningar som kommer t ex från svett, urin och hudproteiner. Kloraminer har en lukt av ”för mycket klor” och kan irritera badande genom ögonsveda och hudrodnad.

Klorbehovet: klormängden som går åt för att desinficera vattnet, döda alger, bakterier och andra föroreningar i poolvattnet. När klorbehovet är tillfredsställt kommer vattnet att vara rent tills nya föroreningar tillförs.

Klorblockering: ett begrepp som används för att beskriva förhållandet där klorets desinficerande verkan avtar. Kan hända när för mycket cyanursyra (Nitor Bevarar Klor) finns i vattnet.

Mjukt vatten: vatten med lågt innehåll av kalk- och magnesiumsalter.

Nitor Testset: testset för mätning av pHvärde respektive klor-, brom-/syrevärde.

pH: en skala från 1 till 14 som mäter om vattnet är surt (lågt pH) eller alkaliskt (högt pH). Lågt pH gör vattnet aggressivt, högt pH kan leda till kalkavsättning. Desinficeringsmedel verkar sämre
både i vatten med högt och lågt pH. Idealiskt värde ligger mellan 7,2 till 7,6.